Všeobecné obchodné podmienky partnerského systému

OnlineDiktáty.sk - precvičovanie pravospisu a gramatiky novým spôsobom!

Obchodné podmienky (ďalej len ako „Podmienky“) tvoria právne záväznú dohodu medzi poskytovateľom a partnerom, uzatvorenú v zmysle ustanovení zákonných predpisov platných na území SR. Je preto dôležité, aby ste si Podmienky dôkladne prečítali.

Poskytovateľom internetových stránok www.onlinediktaty.sk je spoločnosť ITeON s.r.o., so sídlom: Čordáková 14, 040 23 Košice, Slovenská republika, IČO: 46 346 881, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vl.č.: 28508/V (ďalej ako „poskytovateľ“).

Registráciou v partnerskom systéme na stránke www.onlinediktaty.sk partner pristupuje k uvedeným Podmienkam.

Poskytovateľ v súvislosti s prevádzkovaním a poskytovaním služieb na webovej stránke www.onlinediktaty.sk vytvoril za účelom propagácie služieb poskytovateľa možnosť pre partnerov uverejniť na webovej stránke partnera textový link alebo obrázok (banner), ktorý presmeruje používateľov na webovú stránku poskytovateľa www.onlinediktaty.sk (ďalej aj „odkaz“), za čo patrí partnerovi provízia po splnení podmienok dohodnutých v týchto Podmienkach (ďalej ako „partnerský systém“).

I.

Výklad pojmov

Poskytovateľ:

ITeON s.r.o.

Čordákova 14, 040 23 Košice, Slovenská republika

IČO: 46 346 881

DIČ: 2023351077

zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vl.č.: 28508/V

e-mail: info@onlinediktaty.sk

Partner:

fyzická alebo právnická osoba zaregistrovaná v partnerskom systéme propagujúca služby poskytovateľa

Používateľ: 

fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby sprístupnené poskytovateľom prostredníctvom stránky www.onlinediktaty.sk (ďalej aj ako „používateľ“)

II.

 1. Tieto Podmienky tvoria právne záväznú dohodu (ďalej aj ako „dohoda“) uzatvorenú elektronicky, pričom za moment uzatvorenia dohody sa považuje akceptácia registrácie partnera zo strany poskytovateľa. Predmetom dohody je záväzok partnera umiestniť na svojej webovej stránke odkaz a poskytovateľ sa zaväzuje zaplatiť partnerovi províziu podľa týchto Podmienok.
 2. Právne vzťahy poskytovateľa a partnera sú upravené predovšetkým týmito Podmienkami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom partner súhlasí, že v zmysle ustanovenia  262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Obchodný zákonník“) sa záväzkový vzťah založený touto dohodou riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka o obchodných záväzkových vzťahoch, a to aj v prípade, ak partner nie je podnikateľom.
 3. Právne vzťahy sa spravujú slovenským právnym poriadkom s vylúčením jeho kolíznych noriem, a to aj v prípade, že partner nie je občanom SR, nemá na území SR sídlo, bydlisko.
 4. Vzájomné spory sa poskytovateľ a partner zaväzujú riešiť prednostne v záujme vyriešenia sporu vzájomnou dohodou mimosúdnou cestou. V prípade, že sa napriek vynaloženiu obojstranného maximálneho úsilia o vyriešenie sporu nepodarí spor urovnať, je daná právomoc slovenských súdov k rozhodovaniu týchto sporov.
 5. Partner berie na vedomie a súhlasí s tým, že partnerský systém, vrátane software, dokumentácie, databázy, zdrojového, ako aj strojového kódu sú výlučným vlastníctvom poskytovateľa a sú chránené v zmysle zákonných predpisov upravujúcich ochranu autorských práv, ako aj obchodného tajomstva. Partner sa zaväzuje, že nebude kopírovať, upravovať, zisťovať programový kód alebo iné kódy a odkazy použité v partnerskom systéme.

III.

 1. Partner je pre účely využívania partnerského systému povinný poskytnúť všetky požadované údaje, o ktorých prehlasuje, že sú pravdivé. V prípade, ak sa preukáže, že ním uvedené údaje nie sú pravdivé, znáša všetku škodu vzniknutú v súvislosti s uvedením nesprávnych alebo neúplných údajov. Partner súhlasí s komunikáciou v elektronickej podobe, a to predovšetkým prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu) a internetu.
 2. Partner nemá nárok na registráciu v partnerskom systéme, o ktorej rozhoduje výlučne poskytovateľ.
 3. Pri registrácii je partner povinný uviesť prihlasovacie údaje, prostredníctvom ktorých mu bude umožnený vstup do jeho partnerského účtu. Partner sa zaväzuje udržiavať svoje prihlasovacie meno a heslo v bezpečí a nesie plnú zodpovednosť za akékoľvek používanie svojho partnerského účtu. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú neoprávneným používaním partnerského účtu partnera.
 4. V prípade akceptácie registrácie partnera zo strany poskytovateľa, bude partner o uzavretí dohody upovedomený prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu uvedenú pri registrácií. V prípade, ak poskytovateľ neakceptuje registráciu partnera do 10 dní, platí, že k uzavretiu dohody nedošlo.
 5. Partner berie na vedomie, že rozsah, provízia a podmienky partnerského systému, teda Podmienky, sa môžu počas doby registrácie partnera meniť. Je preto dôležité, aby sa partner pravidelne oboznamoval s aktualizovanými Podmienkami, ktoré nadobudnú účinnosť zverejnením na webstránke poskytovateľa s uvedením dátumu ich aktualizácie. Právne vzťahy strán sa posudzujú vždy podľa Podmienok platných v čase vzniku právneho vzťahu založeného dohodou, s vylúčením ustanovení čl. IV. týchto Podmienok, ktoré sa posudzujú podľa Podmienok platných v čase vzniku nároku na zaplatenie provízie.
 6. Partner je povinný za účelom propagácie služieb poskytovateľa využívať ako odkaz jedinečný HTML kód, ktorý obsahuje jedinečný referenčný kód partnera, ktorý je partnerovi pridelený poskytovateľom prostredníctvom generátora odkazov.
 7. Poskytovateľ je oprávnený zrušiť registráciu používateľa a tým okamžite odstúpiť od dohody, ak
  1. došlo k porušeniu týchto Podmienok,
  2. jej obsah môže poškodiť dobré meno poskytovateľa alebo iných osôb,
  3. došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov,
  4. sa používateľ neprihlásil na svoj užívateľský účet dlhšie ako 12 mesiacov,
  5. aj bez uvedenia dôvodu.
 8. Partner je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu vystúpiť z partnerského systému odstúpením od dohody, a to odoslaním oznámenia o vystúpení z partnerského systému prostredníctvom partnerského účtu, pričom platí, že do 30 dní odo dňa odoslania tohto oznámenia sa jeho registrácia v partnerskom systéme zrušuje a dohoda týmto zaniká. Partner berie na vedomie, že odo dňa zrušenia registrácie (zániku dohody) mu nevzniká nárok na províziu.
 9. Partner je povinný po zrušení jeho registrácie v partnerskom systéme, teda po zániku dohody, do 5 dní od elektronického doručenia oznámenia zrušenia registrácie v partnerskom systéme odstrániť odkaz.
 10. Partnerovi patrí pomerná časť provízie, na ktorú mi vznikol nárok do dňa zrušenia registrácie (zániku dohody).
 11. Zánikom dohody nie je dotknutý nárok na náhradu škody vzniknutej porušením niektorej z povinností partnera uvedenej v týchto Podmienkach, a rovnako nie je dotknutá platnosť tých ustanovení, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po zániku dohody.

IV.

Provízia a platobné podmienky

 1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že partnerovi zaplatí províziu vo výške 20% z konečnej ceny služby a v prípade, ak sa poskytovateľ stane platcom dane z pridanej hodnoty, vo výške 20% z ceny služby bez DPH. Poskytovateľ zaplatí príslušnú sumu provízie, keď celková výška provízie dosiahne aspoň sumu 50,- €, najneskôr však do konca kalendárneho roka, v ktorom partnerovi nárok na zaplatenie provízie vznikol bez ohľadu na výšku provízie, a to po tom, čo o jej zaplatenie partner požiada prostredníctvom svojho partnerského účtu.
 2. Partner sa zaväzuje, že požiada o zaplatenie provízie najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom partnerovi nárok na zaplatenie provízie vznikol.
 3. Provízia bude partnerovi zaplatená prevodom na bankový účet partnera uvedený v profile partnera, ktorý je partner povinný uviesť najneskôr pri žiadosti o zaplatenie provízie, pričom bankové poplatky idú na ťarchu partnera. Provízia bude zaplatená:
  1. partnerovi, ktorý je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ na základe riadne vystaveného daňového dokladu (faktúry) najneskôr do 30 dní po doručení faktúry a overení nároku partnera na zaplatenie provízie,
  2. partnerovi, ktorý je fyzická osoba nepodnikateľ na základe žiadosti o zaplatenie provízie najneskôr do 30 dní odo dňa odoslania žiadosti o zaplatenie provízie a overení nároku partnera na zaplatenie provízie.
 4. Partner, ktorý je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ splnomocňuje poskytovateľa na vystavovanie faktúr (daňových dokladov) v mene partnera a zároveň sa partner zaväzuje, že všetky takto vystavené faktúry (daňové doklady) prijme. V prípade vzniku nároku Partnera na províziu podľa ods. 1 tohto článku Podmienok zašle poskytovateľ do 15 dní odo dňa odoslania žiadosti o zaplatenie provízie na e-mailovú adresu partnera príslušnú faktúru (daňový doklad) vystavenú v mene partnera, ktorú je partner povinný podpísať a zaslať na adresu poskytovateľa uvedenú v úvode týchto Podmienok. Partner sa zaväzuje, že zašle podpísanú faktúru poskytovateľovi najneskôr do konca príslušného kalendárneho roka, v opačnom prípade poskytovateľ nie je povinný zaplatiť partnerovi províziu.
 5. Partner je povinný udržiavať svoje účtovné / fakturačné údaje v partnerskom systéme vždy aktuálne. Partner berie na vedomie, že vyúčtovanie vždy prebieha na základe údajov, ktoré sú v partnerskom systéme ku dňu vyúčtovania. Partner zodpovedá za správnosť údajov uvedených v partnerskom systéme, ako aj za správnosť faktúry (daňového dokladu). Provízia partnera môže byť navýšená o príslušnú sadzbu DPH, len ak partner pri registrácii resp. kedykoľvek neskôr oznámil poskytovateľovi príslušné účtovné/fakturačné údaje (IČ DPH).
 6. Provízia partnerovi patrí len za objednávky registrovaných používateľov, ktorí sa zaregistrovali v dobe do stoosemdesiatich (180) dní po prvom príchode na stránku poskytovateľa prostredníctvom odkazu. Lehota stoosemdesiat (180) dní začína plynúť vždy dňom, kedy používateľ klikne na odkaz, ktorý spĺňa všetky podmienky partnerského systému.
 7. Nárok na províziu vzniká partnerovi až na základe riadneho zaplatenia ceny služby, ktorú si používateľ objednal prostredníctvom odkazu umiestneného na webovej stránke partnera, tj. pripísaním príslušnej sumy na bankový účet poskytovateľa.
 8. Provízia bude partnerovi zaplatená iba zo skutočne realizovanej a zaplatenej časti objednávok používateľov. Podmienkou na získanie provízie je, aby používateľ, ktorý navštívi webovú stránku partnera, mal zapnuté cookies vo svojom internetovom prehliadači a nevyužíval akúkoľvek formu anonymizácie, ktorá by znemožnila priradenie objednávky ku konkrétnemu partnerovi.
 9. Partner nesmie vyvíjať žiadne aktivity smerujúce k neoprávnenému zvýšeniu provízie, najmä akékoľvek automatické otváranie internetových stránok bez akcie návštevníka webu, napr. autohits systémy, načítanie servera do pop-up a pop-under okien, načítanie takéhoto servera do iframe apod. Kliknutia na odkaz musia byť výsledkom slobodného rozhodnutia návštevníka webovej stránky partnera, nie konaním v omyle alebo dôsledkom neodvratného procesu.
 10. Za účelom vylúčenia akýchkoľvek právnych pochybností, v provízií sú zahrnuté akékoľvek ďalšie náklady, ktoré partnerovi vzniknú v súvislosti s propagáciou služieb poskytovateľa.
 11. Poskytovateľ sa s partnerom dohodli, že výška provízie sa počíta pomocou softvéru poskytovateľa, a to výlučne podľa údajov zaregistrovaných daným softvérom. V prípade sporu ohľadne počtu objednávok a/alebo výšky provízie sa za dôkaz považujú výhradne údaje registrované a vypočítané daným softvérom. Na partnerskom účte môže partner sledovať štatistiky o uskutočnených objednávkach a o výške jeho provízie.
 12. Z vyplatenej provízie je partner povinný odviesť daň vo výške podľa platnej legislatívy. Poskytovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za splnenie registračnej a daňovej povinnosti partnera.

V.

Ochrana osobných údajov a autorské právo

 1. V súvislosti s využívaním partnerského systému môže dôjsť k získaniu osobných údajov partnera poskytovateľom.
 2. Ak partner poskytne poskytovateľovi údaje, súkromné údaje vrátane osobných údajov podľa ust. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len “osobné údaje” a “zákon o ochrane osobných údajov”), tieto údaje budú využité len za účelom registrácie v partnerskom systéme, ako aj na účely účtovnej, právnej a inej agendy súvisiacej s partnerským systémom. Partner dáva poskytovateľovi súhlas na sprístupnenie osobných údajov tretím osobám, a to v rozsahu jemu poskytovaných právnych a účtovných služieb. Dňom zrušenia registrácie sa má za to, že partner súhlas na spracovanie osobných údajov odvolal, pričom poskytovateľ sa zaväzuje s týmito údajmi naložiť podľa ustanovení zákona o ochrane osobných údajov. Partner poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti s partnerským systémom na serveroch sprístupnené v nevyhnutnom rozsahu tretím osobám.
 3. Poskytovateľ sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje a IP parnera žiadnej tretej strane, ibaže tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis a/alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy.
 4. Registráciou partner vyslovuje súhlas so spracúvaním, poskytnutím, sprístupnením a zverejnením svojich osobných údajov za účelom registrácie v partnerskom systéme, ako aj na účely účtovnej, právnej a inej agendy súvisiacej s poskytovanými službami podľa zákona o ochrane osobných údajov.
 5. Poskytovateľ sa zaväzuje, že on a ním poverené oprávnené osoby budú s osobnými údajmi partnera zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, spracúvať a uchovávať osobné údaje uvedené v registrácii a vo všetkých dokumentoch len za účelom na to určeným a na skvalitnenie svojich služieb. Partner zároveň berie na vedomie, že spracúvané údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými predpismi SR a s platnými predpismi ES/EÚ. Partner má právo písomne svoj súhlas odvolať, a to formou listovej zásielky zaslanej na adresu poskytovateľa.
 6. Poskytovateľ prehlasuje, že podnikol potrebné opatrenia, aby tieto údaje zabezpečil pred neoprávnenými zásahmi tretích osôb. Nenesie však zodpovednosť za prípadné neoprávnené zásahy tretích osôb, v dôsledku ktorých tieto osoby získajú prístup k údajom jednotlivých partnerov a/alebo k ich účtom a tieto údaje neoprávnene použijú, využijú, zneužijú alebo ich sprístupnia tretím osobám.
 7. Partner berie na vedomie a súhlasí so zberom a spracovávaním údajov (mimo osobných údajov) zadaných partnerom prostredníctvom partnerského systému. Tieto údaje budú využívané pre štatistické účely pre zlepšenie poskytovaných služieb. Poskytovateľ je oprávnený používať tieto údaje podľa vlastného uváženia, voľne s nimi nakladať, ako aj poskytnúť tretím osobám, s čím partner súhlasí.

VI.

Záverečné ustanovenia

 1. Ak sa niektorá časť týchto Podmienok považuje za neplatnú alebo nevymáhateľnú, vykladá sa spôsobom, ktorý je v súlade s príslušnými zákonmi tak, aby čo najlepšie zodpovedala pôvodnému zámeru. Zvyšné časti zostávajú platné a účinné v plnom rozsahu.
 2. Partner registráciou potvrdzuje, že si tieto Podmienky prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a s týmto súhlasí.

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 055/6220 781

fax č.: 055/ 6224 547

 

Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 20.04.2014

V Košiciach dňa 20.04.2014